Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2010

Key của MS office 2010

 Microsoft Office 2007 Ultimate:
   TC8H9-BMF3B-G7J2K-67TM9- 68CHM
   PY2KY-PPQP2-8KYDX-3M9BW- M8MMB
   HFPRQ-RT9KV-CPBWJ-F3PCF- HQCHM
   QFYFX-34WV6-RKCQW-6DQ2G- YDCHM
   V9GKD-VXW94-94KT8-MDB64- 7RPHM

   Microsoft Office 2010 professional plus
   Q4K4P-K4CFF-WRKFJ-B9GJG- 8YB6W
   6HG8R-TM462-RFJK7-KF64V- GT8TW
   382VJ-QQR8R-8VY9Q-VQ93R- GQ4PM
   7XKTQ-CRY9B-WYHM2-DRH8D- 69P62
   49WJ8-YG7BQ-39RMV-JXTXJ- FP2HV

   Microsoft Office 2010 Standard
   Q4DB6-RXDW6-M4B9H-HD2JX- 3BDG2
   TJJR3-338T4-VYDC3-D99HD- 4D7KK
   39QW9-3WXGK-WM6BW-RT4JK- DFC3C
   88KBF-M3HP2-P6PV4-BF2J4- 8MF3F
   BJD2P-WKWKT-R4R3J-K8HXQ- M28VH

   Project Professional 2010
   D43GR-8BF89-8FV79-2Y9WP- 2RWXP
   Q4JX4-9CBJ3-HDT29-6Y7DC- MC47B
   TH47K-2PF9G-CVP6C-RCYDK- HY9M6

   Visio Professional 2010
   TWFX2-WFPV6-3TC7M-WDVX4- F89JK
   4B392-73GYC-KHVQY-DQR8Q- 9JH8Y
   2VQ92-KDX23-JJPRK-4WGWW- GTKVF

   Visio Premium 2010
   GPXXP-HGXBG-D4W6D-638DR- 92V4F
   YDFD8-4MXK4-T6636-PW4BF- 2TT9J
   2RDPT-WPYQM-C2WXF-BTPDW- 2J2HM

   InfoPath 2010
   XDGJY-KFHW9-JWX9X-YM4GW- GC8WR
   YQQ2G-B6WD4-TVMC7-QTT3H- X92T4
   J227M-Q886R-BRTCJ-WKF77- JBVBW

11 nhận xét: